Användarvillkor

1.             INLEDNING 

1.1.          AVTALSPARTER: DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR GÄLLER MELLAN SWE MARKETPLACE INNOUT AB (ORG. NR: 559252–5835) (I DETTA AVTAL KALLAT "INNOUT") OCH DEN FYSISKA SAMT JURIDISKA PERSON SOM HAR TILLGÅNG TILL WWW.INNOUT.SE ("PLATTFORMEN") GENOM ETT REGISTRERAT ANVÄNDARKONTO (I DETTA AVTAL KALLAT "ANVÄNDAREN").

1.2.          FIRMATECKNARE: DEN FYSISKA PERSON SOM REPRESENTERAR EN JURIDISK PERSON VID REGISTRERING AV ETT ANVÄNDARKONTO, BEKRÄFTAR ATT DENNE HAR FULLMAKT OCH RÄTT ATT INGÅ JURIDISKT BINDANDE AVTAL MED INNOUT PÅ VÄGNAR AV DEN JURIDISKA PERSON SOM REPRESENTERAS. DET REGISTRERADE ANVÄNDARKONTOT TILLHÖR DEN JURIDISKA PERSON SOM REPRESENTERAS (HÄREFTER REFERERAT TILL SOM "BOLAGET") OCH FÅR ANVÄNDAS AV BOLAGETS PERSONAL/MEDARBETARE.

1.3.          REFERENSER: ANVÄNDAREN/BOLAGET OCH INNOUT REFERERAS GEMENSAMT TILL SOM "PARTERNA" OCH VAR FÖR SIG SOM "PART". REFERENSER TILL "VI/OSS/VÅR/VÅRA" AVSER INNOUT.

1.4.          GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR: ANVÄNDAREN/BOLAGET GODKÄNNER DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR VID REGISTRERING AV ANVÄNDARKONTOT OCH FÖRBINDER SIG ATT FÖLJA DEM VID ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN. 

1.5.          AVTALSTID: DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR GÄLLER UNDER HELA DEN TID SOM BOLAGET HAR ETT REGISTRERAT ANVÄNDARKONTO I PLATTFORMEN. BOLAGET HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST SÄGA UPP SITT ANVÄNDARKONTO OCH TA BORT SITT INNEHÅLL FRÅN PLATTFORMEN.

 

2.             OM PLATTFORMEN 

2.1.          DIGITAL HANDELSPLATS: INNOUT ÄR EN B2B-PLATTFORM, SOM FÖRMEDLAR KONTAKTEN MELLAN KÖPARE OCH SÄLJARE AVSEENDE KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV VAROR FÖR DAGLIGVARUHANDELN OCH FÖRMEDLAR ALKOHOL TILL AKTÖRER INOM HOTELL, RESTAURANG OCH CATERING (”HORECA”). INNOUT:S TJÄNSTER OCH PLATTFORMEN ÄR INTE AVSEDDA ATT ANVÄNDAS AV PRIVATPERSONER OCH RIKTAR SIG INTE TILL KONSUMENTER.

2.2.          ADMINISTRATÖR: INNOUT ÄR ADMINISTRATÖR FÖR PLATTFORMEN OCH HAR RÄTT ATT GODKÄNNA ELLER NEKA INSKICKAT MATERIAL TILL PLATTFORMEN SAMT RÄTT ATT FRITT PUBLICERA OCH/ELLER RADERA MATERIAL. 

 

3.             ALLMÄNT OM ANVÄNDARKONTO 

3.1.          ANSÖKAN OM ANVÄNDARKONTO: INNOUT GRANSKAR ANSÖKAN OM ANVÄNDARKONTO INNAN GODKÄNNANDE OCH KAN AVSLÅ EN ANSÖKAN.

3.2.          PERSONUPPGIFTER M.M: ANVÄNDAREN BEHÖVER DELGE VISS INFORMATION OM ANVÄNDAREN SJÄLV OCH BOLAGET I SAMBAND MED ANSÖKAN OM ANVÄNDARKONTO. EXEMPELVIS NAMN, ADRESS, E-POSTADRESS, TELEFONNUMMER, FIRMA, ORGANISATIONSNUMMER, VAT-NR M.M. DE PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDAREN REGISTRERAR I PLATTFORMEN OCH UPPGIFTER SOM DELGES INNOUT SKA VARA KORREKTA. 

3.3.          INTEGRITETSPOLICY OCH COOKIE POLICY: BEHANDLING PERSONUPPGIFTER SKER I ENLIGHET MED GDPR OCH INNOUT:S INTEGRITETSPOLICY, SOM FINNS ATT LÄSA VIA WWW.INNOUT.SE/PAGE/INTEGRITETSPOLICY. INNOUT SAMLAR ÄVEN IN INFORMATION MED HJÄLP AV TEKNOLOGI SÅSOM COOKIES. INFORMATION OM HUR INNOUT ANVÄNDER TEKNOLOGI OCH ANALYSVERKTYG OCH HUR ANVÄNDAREN KAN FÖRHINDRA ANVÄNDANDET AV COOKIES, FINNS ATT LÄSA VIA  WWW.INNOUT.SE/PAGE/COOKIE-POLICY. 

3.4.          TILLÅTEN ANVÄNDNING: ANVÄNDAREN FÅR NYTTJA INFORMATION FRÅN PLATTFORMEN ENBART FÖR ÄNDAMÅLET ATT KUNNA ANVÄNDA INNOUT:S TJÄNSTER. ANVÄNDAREN GARANTERAR ATT INTE MISSBRUKA UPPGIFTER SOM KAN HÄMTAS FRÅN PLATTFORMEN OCH ATT INTE TILLFÖRA NÅGOT BROTTSLIGT INNEHÅLL I PLATTFORMEN.

3.5.          OTILLÅTEN ÖVERLÅTELSE AV ANVÄNDARKONTO: DET ÄR INTE TILLÅTET ATT ÖVERLÅTA BOLAGETS ANVÄNDARKONTO, ELLER TILLGÅNG TILL ANVÄNDARKONTOT, TILL TREDJE PART. BOLAGET OCH DESS PERSONAL ÄR ANSVARIGA FÖR ATT SKYDDA INLOGGNINGSUPPGIFTERNA FRÅN OBEHÖRIG ÅTKOMST. 

3.6.          ANMÄLAN AV INTRÅNG OCH MISSBRUK: ANVÄNDARE SOM MISSTÄNKER INTRÅNG, FÖRSÖK TILL INTRÅNG ELLER ATT ETT ANVÄNDARKONTO HAR MISSBRUKATS, SKA OMEDELBART KONTAKTA INNOUT:S KUNDTJÄNST VIA E-POST SAMT ÄNDRA SINA INLOGGNINGSUPPGIFTER.

3.7.          BROTT MOT ANVÄNDARVILLKOREN: ANVÄNDARE SOM BRYTER MOT BESTÄMMELSER I DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR ELLER SOM BEGÅR BROTT VIA PLATTFORMEN, POLISANMÄLS OMEDELBART OCH INNOUT HAR RÄTT ATT AVSLUTA ETT ANVÄNDARKONTO MED OMEDELBAR VERKAN. INNOUT KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG ELLER BLI ERSÄTTNINGSSKYLDIG GENTEMOT TREDJE PART ELLER BOLAGET FÖR SÅDANT UPPHÖRANDE AV ANVÄNDARKONTOT.

3.8.          KOMMUNIKATION AV SAMARBETET: INNOUT HAR RÄTT ATT PUBLICERA LOGOTYPER, VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH RÄTT ATT KOMMUNICERA SAMARBETET MED BOLAGET I INNOUT:S EGNA OCH EXTERNA KANALER, SÅSOM I SOCIALA MEDIER, PÅ PLATTFORMEN, TILL MEDIA OCH I NYHETSBREV. INNOUT FÅR HÄRMED EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE, ICKE-EXKLUSIV, VEDERLAGSFRI RÄTT ATT LAGRA, PUBLICERA, DISTRIBUERA, PRESENTERA OCH ANVÄNDA BOLAGETS VARUMÄRKEN OCH LOGOTYPER SAMT INNEHÅLL I FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDEN OCH I PRODUCENTGALLERIET, FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA OCH MARKNADSFÖRA PLATTFORMEN OCH INNOUT. ÄVEN PERSONER SOM ARBETAR FÖR INNOUT HAR RÄTT ATT VIA SINA EGNA SOCIALA MEDIER KOMMUNICERA SAMARBETEN OCH PRODUKTER.

 

4.             ALLMÄNT OM FÖRSÄLJNING VIA PLATTFORMEN

4.1.          FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE: REGISTRERADE ANVÄNDARE HAR FULL TILLGÅNG TILL DEN DIGITALA HANDELSPLATSEN. INNOUT ANSVARAR INTE FÖR ATT DE UPPGIFTER SOM ANGES I FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDET ÄR RIKTIGA, KORREKTA, ÖVERENSSTÄMMER MED VERKLIGHETEN ELLER ATT VARAN IFRÅGA ÖVERENSSTÄMMER MED DEN INFORMATION SOM KOMMUNICERATS PÅ HANDELSPLATSEN.  

4.2.          DIREKTKONTAKT: NÄR EN ANVÄNDARE GENOMFÖR ETT KÖP VIA PLATTFORMEN KOMMER BÅDE SLUTKUNDENS OCH LEVERANTÖRENS FIRMA, ANGIVEN KONTAKTPERSON, E-POSTADRESS, ADRESS, TELEFONNUMMER OCH ORGANISATIONSNUMMER ATT KOMMUNICERAS DEM EMELLAN VIA ETT FÖRSÄLJNINGSUNDERLAG. DETTA SKER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA LEVERANS OCH FAKTURERING SAMT FÖR ATT SÄKRA SPÅRBARHETEN. 

4.3.          REKLAMATIONER: INNOUT ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER OCH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÅDANT.

4.4.          PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL: DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR INKLUDERAR ETT PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL (KLAUSUL 14) GENOM VILKET ANVÄNDAREN INSTRUERAR INNOUT ATT DELA PERSONUPPGIFTER TILLHÖRANDE ANVÄNDARENS KONTAKTPERSON (NAMN, E-POSTADRESS OCH TELEFONNUMMER) MED ANVÄNDARE I EGENSKAP AV LEVERANTÖR/KÖPARE/SÄLJARE AVSEENDE DE KÖPTA/SÅLDA VARORNA IFRÅGA, FÖR ATT PARTERNA SKA SKAPA EN DIREKTKONTAKT MED VARANDRA (KLAUSUL 4.2) OCH HANTERA REKLAMATIONSÄRENDEN (KLAUSUL 4.3).

 

5.             FÖRSÄLJNING OCH KÖP AV LIVSMEDEL TILL DAGLIGVARUHANDELN OCH AKTÖRER INOM HORECA  

5.1.          ANGIVEN ”SÄLJARE” PÅ FAKTUROR: INNOUT ÄR ANGIVEN SÄLJARE PÅ FAKTUROR VID SAMTLIGA KÖP SOM GENOMFÖRS VIA PLATTFORMEN. MOMENTANT MED ATT VARAN BLIR SÅLD PÅ PLATTFORMEN, KÖPER INNOUT SAMMA VARA OCH VOLYM AV LEVERANTÖREN.

5.2.          INKÖPSRABATT: LEVERANTÖREN AV VARORNA GER INNOUT EN INKÖPSRABATT PÅ DET TOTALA FÖRSÄLJNINGSBELOPPET EXKLUSIVE MOMS. LEVERANTÖREN SKA FAKTURERA FÖRSÄLJNINGSBELOPPET MINUS INKÖPSRABATTEN TILL INNOUT OCH FÅR BETALT INOM TIO (10) BANKDAGAR. I DET STYCKPRIS SOM KOMMUNICERAS UT MOT KÖPANDE PART INGÅR INNOUT:S TRANSAKTIONSAVGIFT SAMT LEVERANS, MOMS TILLKOMMER.

5.3.          ANSVAR VID FÖRSÄLJNING/KÖP AV DAGLIGVAROR: SLUTKUNDEN ANSVARAR FÖR ATT KONTROLLERA DEN KÖPTA VARAN OCH SKA KONTAKTA INNOUT DIREKT OM NÅGOT INTE STÄMMER ELLER BLIVIT FELAKTIGT. INNOUT KOMMER SEDAN ATT KONTAKTA LEVERANTÖREN. EVENTUELL TVIST OM KÖPT VARA SKA ALLTID LÖSAS MELLAN LEVERANTÖREN OCH SLUTKUNDEN. 

 

6.             FÖR AKTÖRER INOM HORECA, PRODUCENTER, LEVERANTÖRER OCH GROSSISTER SOM SKA KÖPA/SÄLJA ALKOHOLHALTIG DRYCK VIA PLATTFORMEN

6.1.          SERVERINGSTILLSTÅND: AKTÖRER INOM HORECA SOM SKA KÖPA/SÄLJA ALKOHOL SKA HA ETT GILTIGT SERVERINGSTILLSTÅND OCH SKA SKICKA DET TILL INNOUT:S KUNDTJÄNSTMAIL (KUNDTJANST@INNOUT.SE) I SAMBAND MED REGISTRERING AV ANVÄNDARKONTOT. SERVERINGSTILLSTÅNDET SPARAS UNDER ANVÄNDARENS KONTO. EN KOPIA AV SERVERINGSTILLSTÅNDET KOMMER ATT SKICKAS TILL SÄLJAREN I SAMBAND MED KÖP AV ALKOHOL VIA PLATTFORMEN.

6.2.          ANGIVEN ”SÄLJARE” PÅ FAKTUROR: VID INNOUT:S FÖRMEDLING AV ALKOHOLHALTIG DRYCK KOMMER SÄLJARENS UPPGIFTER ATT FRAMGÅ PÅ FAKTURAN. SÄLJAREN GODKÄNNER HÄRMED ATT INNOUT FÖR SÄLJARENS RÄKNING UTFÄRDAR DENNA FAKTURA. INNOUT ÄR FÖRMEDLANDE PART VILKET OCKSÅ TYDLIGT FRAMGÅR.

6.3.          FÖRMEDLINGSPROVISION: INNOUT TAR EN FÖRMEDLINGSPROVISION SOM TAS UT AV SÄLJANDE PART PÅ DET TOTALA FÖRSÄLJNINGSBELOPPET. SÄLJAREN SKA SKICKA ETT UNDERLAG FÖR UTBETALNING AV INNESTÅENDE MEDEL MINUS FÖRMEDLINGSPROVISIONEN TILL INNOUT OCH FÅR BETALT INOM TIO (10) BANKDAGAR. 

6.4.          ANSVAR VID FÖRSÄLJNING/KÖP AV ALKOHOLHALTIG DRYCK: INNOUT ÄR ENDAST FÖRMEDLARE AV ALKOHOLHALTIG DRYCK, VILKET INNEBÄR ATT EVENTUELLA FELAKTIGHETER, BRISTER OCH EVENTUELL TVIST SKA KOMMUNICERAS DIREKT MELLAN KÖPAREN OCH SÄLJAREN.

 

7.             PRISER OCH BETALNING 

7.1.          PRISER: SAMTLIGA PRISER SOM KOMMUNICERAS TILL SLUTKUND ANGES INKLUSIVE INNOUT:S TRANSAKTIONSAVGIFT OCH EXKLUSIVE MOMS. TRANSAKTIONSAVGIFTEN VARIERAR MELLAN 5-15% OCH INGÅR ALLTID I DET STYCKPRIS SOM KOMMUNICERAS TILL SLUTKUNDEN. MOMS TILLKOMMER VID BETALNING OCH REDOVISAS SEPARAT PÅ FAKTURAUNDERLAGET ELLER VID CHECK-OUT VID DIREKTBETALNING.

7.2.          BETALNING: BETALNING SKER VIA DIREKT FAKTURERING FRÅN INNOUT ELLER VIA PLATTFORMENS CHECK-OUT. I SAMBAND MED FÖRMEDLING AV ALKOHOLHALTIG DRYCK KAN LEVERANTÖREN SJÄLV VÄLJA ATT FAKTURERA DEN KÖPANDE PARTEN. I DESSA FALL KOMMER INNOUT ATT SKICKA EN FAKURA TILL LEVERANTÖREN PÅ FÖRMEDLINGSPROVISIONEN SEPARAT. 

 

8.             ANSVAR 

8.1.          BOLAGETS ANSVAR: BOLAGET ANSVARAR TILL FULLO FÖR ALL ANVÄNDNING AV INNOUT:S TJÄNSTER OCH ALL AKTIVITET SOM FÖRETAS GENOM DET REGISTRERADE ANVÄNDARKONTOT. BOLAGET/ANVÄNDAREN ÄR ENSAMT OCH FULLT ANSVARIG FÖR SINA HANDLINGAR, INKLUSIVE EVENTUELL UNDERLÅTENHET ATT AGERA. VIDARE ACCEPTERAR BOLAGET/ANVÄNDAREN ATT HÅLLA INNOUT SKADESLÖSA I RELATION TILL SAMTLIGA KRAV, KOSTNADER (INKLUSIVE RIMLIGA LEGALA KOSTNADER), SKADOR, UTLÄGG, SKADESTÅND OCH FÖRLUSTER SOM INNOUT ÅSAMKATS PÅ NÅGOT SÄTT I RELATION TILL ANVÄNDARENS BROTT MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MISSBRUK AV INNOUT:S TJÄNSTER. 

8.2.          IMMATERIELLA RÄTTIGHETER: ANVÄNDAREN SAMTYCKER TILL ATT RESPEKTERA SAMTLIGA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKE OCH FIRMANAMN (OAKTAT OM DET REGISTRERATS ELLER EJ) INNEFATTAT ELLER UPPVISAT PÅ PLATTFORMEN ELLER SOM ANVÄNDAREN FÅTT TILLGÅNG TILL I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV INNOUT:S TJÄNSTER. 

8.3.          PUBLICERAT INNEHÅLL: INNOUT KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART OCH SOM VISAS UPP ELLER FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ PLATTFORMEN. INNOUT KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADA ELLER FÖRLUST SOM ÄR RELATERAD TILL VISS INFORMATION ELLER AVSAKNAD AV VISS INFORMATION. ALL ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN OCH FÖRLITAN PÅ INFORMATION SOM FINNS PUBLICERAD PÅ PLATTFORMEN SKER PÅ ANVÄNDARENS EGEN RISK OCH AV FRI VILJA. 

8.4.          ANVÄNDARMATERIAL: ANVÄNDAREN GARANTERAR ATT DENNE HAR RÄTT ATT DELA AV ANVÄNDAREN UPPLADDAT INNEHÅLL (”ANVÄNDARMATERIAL”) MED INNOUT UTAN BEGRÄNSNINGAR OCH ATT INNOUT FÅR RÄTT ATT NYTTJA ANVÄNDARMATERIALET OCH PUBLICERA DET PÅ PLATTFORMEN. FÖR DET FALL NÅGOT ANVÄNDARMATERIAL GÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHET SAMTYCKER ANVÄNDAREN TILL ATT OMEDELBART TA BORT SAMTLIGA INTRÅNGSGÖRANDE DELAR OCH HÅLLA INNOUT FULLT SKADESLÖSA MOT SAMTLIGA SKADOR, KOSTNADER OCH UTLÄGG SOM RESULTAT AV SÅDANT INTRÅNG. INNOUT HAR I SÅDANA FALL ÄVEN RÄTT ATT AVSLUTA ANVÄNDARKONTOT. 

 

9.             ANSVARSBEGRÄNSNING 

9.1.          INNOUT LÄMNAR INGA GARANTIER: GENOM ATT ANVÄNDA PLATTFORMEN OCH GENOMFÖRA KÖP/FÖRSÄLJNING VIA PLATTFORMEN, SAMTYCKER BOLAGET/ANVÄNDAREN TILL ATT INNOUT INTE GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER LÄMNAR NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, RÖRANDE SÄRSKILT MEN INTE ENBART, TILLGÄNGLIGHET, KVALITÉ, BÄST-FÖRE-DATUM, FÖRPACKNING, HUR VARAN ÄR PACKAD, TRANSPORTERAS ELLER ANNAT SOM RÖR DE VAROR SOM FÖRMEDLAS/SÄLJS/KÖPS VIA PLATTFORMEN. 

9.2.          FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDEN OCH FÖRSÄLJNINGSOBJEKT: INNOUT ANSVARAR INTE FÖR INNEHÅLLET I FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDEN OCH KONTROLLERAR INTE ERBJUDANDENAS RIKTIGHET, LAGENLIGHET ELLER LIKNANDE. INNOUT KAN INTE HELLER HÅLLAS ANSVARIG FÖR OM NÅGOT FÖRSÄLJNINGSOBJEKT ÄR STULET, OM ANVÄNDARMATERIAL STRIDER MOT UPPHOVSRÄTT/IMMATERIALRÄTT, UTGÖR VARUMÄRKESINTRÅNG, STRIDER MOT TREDJE MANS RÄTTIGHETER, INNEHÅLLER FEL ELLER BRISTER ELLER LIKNANDE. 

9.3.          FRISKRIVNING: INNOUT FRISKRIVER SIG HÄRMED, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRÅN ALLT ANSVAR FÖR SAMTLIGA DIREKTA OCH INDIREKTA SKADOR OCH/ELLER FÖRLUSTER, EXEMPELVIS MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, INKOMSTFÖRLUST, MINSKAD OMSÄTTNING, AVBROTT I VERKSAMHETEN, GOODWILLFÖRLUSTER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅTT FÖR ANVÄNDAREN/BOLAGET ELLER FÖR NÅGON TREDJE PART I SAMBAND MED ANVÄNDANDET AV ELLER HINDER VID ANVÄNDANDET AV INNOUT:S TJÄNSTER ELLER PLATTFORMEN, OAVSETT HUR SKADAN UPPSTÅR OCH OAVSETT OM SKADAN ORSAKAS GENOM VÅRDSLÖSHET, AVTALSBROTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INTE ANSVAR I SÅDAN UTSTRÄCKNING SOM INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

 

10.          SUPPORT, UNDERHÅLL M.M.

10.1.        AVHJÄLPANDE: PLATTFORMEN UPPDATERAS LÖPANDE OCH DET LÄMNAS INGA GARANTIER OM ATT PLATTFORMEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN TEKNISKA KOMPLIKATIONER ELLER STÖRNINGAR. INNOUT SKA AVHJÄLPA ANMÄLDA FEL ELLER BRISTER EFTER BÄSTA FÖRMÅGA OCH INOM SKÄLIG TID.  

10.2.        AVBROTT: INNOUT HAR RÄTT ATT STÄNGA AV TILLGÅNGEN TILL PLATTFORMEN OM DET ÄR PÅKALLAT AV TEKNISKA, DRIFTS- ELLER SÄKERHETSMÄSSIGA SKÄL, UTAN ATT MEDDELA ANVÄNDAREN OM DET. BRISTANDE TILLGÅNG TILL PLATTFORMEN GER INTE ANVÄNDAREN RÄTT TILL SKADESTÅND, ÅTERBETALNING, AVDRAG ELLER ANNAN ERSÄTTNING.

10.3.        ANVÄNDNING AV DATA: INNOUT HAR RÄTT ATT ANVÄNDA ALL DATA SOM FINNS PÅ PLATTFORMEN FÖR STATISTISKA OCH UTVÄRDERANDE ÄNDAMÅL SAMT FÖR UTVECKLING AV PLATTFORMEN OCH INNOUT:S TJÄNSTER. 

 

11.          FORCE MAJEURE

11.1.        BEFRIELSEGRUND: INNOUT ÄR BEFRIAD FRÅN SINA ÅTAGANDEN ENLIGT DESSA VILLKOR, ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET OCH ANSVAR FÖR SKADA ELLER UNDERLÅTENHET ATT AGERA, OM FULLGÖRANDE AV SKYLDIGHET OMÖJLIGGÖRS ELLER FÖRSVÅRAS UTANFÖR INNOUT:S KONTROLL, PÅ GRUND AV EXEMPELVIS MEN INTE UTESLUTANDE, EPIDEMI, PANDEMI, MYNDIGHETSBESLUT, STREJK, ELDSVÅDA, KRIG, NATURKATASTROFER ELLER ANDRA OMSTÄNDIGHETER SOM LIGGER UTANFÖR INNOUT:S KONTROLL. DETSAMMA GÄLLER OM LEVERANTÖR TILL INNOUT DRABBAS AV HINDER SOM AVSES I DENNA BESTÄMMELSE. NÄR HINDRET UPPHÖR, SKA FÖRPLIKTELSEN FULLGÖRAS PÅ AVTALAT SÄTT.

 

12.          ÄNDRINGAR M.M.

12.1.        PLATTFORMEN: INNOUT HAR RÄTT ATT FRITT ÄNDRA PLATTFORMENS DESIGN, LAYOUT, INNEHÅLL OCH LIKNANDE UTAN ATT MEDDELA ANVÄNDAREN DÄROM. 

12.2.        TJÄNSTER: INNOUT FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST ERBJUDA TILLÄGGSTJÄNSTER OCH NYA TJÄNSTER SAMT RÄTTEN ATT FÖRÄNDRA UTBUDET AV SINA TJÄNSTER.

12.3.        VILLKOR: INNOUT FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST ÄNDRA VILLKOREN I DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR OCH SKA MEDDELA ANVÄNDAREN DÄROM. EVENTUELLA ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR TRÄDER I KRAFT 30 DAGAR EFTER ATT ÄNDRINGARNA HAR BLIVIT PUBLICERADE I PLATTFORMEN. ANVÄNDARE SOM INTE GODKÄNNER ÄNDRINGARNA, HAR RÄTT ATT OMEDELBART AVSLUTA SITT ANVÄNDARKONTO. DEN SENASTE VERSIONEN FINNS ALLTID PUBLICERAD PÅ PLATTFORMEN.

 

13.          ÖVRIGT 

13.1.        INNOUT HAR RÄTT ATT ÖVERLÅTA OCH ÖVERFÖRA SINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ENLIGT DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR.

 

14.          PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

14.1.        INNOUT BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER ENLIGHET MED EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR) OCH FÅR GENOM DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL RÄTT ATT BEHANDLA DE PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDAREN/BOLAGET TILLHANDAHÅLLER INNOUT VIA PLATTFORMEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT I ENLIGHET MED VILLKOREN NEDAN. 

14.2.        ANVÄNDAREN/BOLAGET ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG (”PERSONUPPGIFTSANSVARIGE”) FÖR DE PERSONUPPGIFTER SOM LÄMNAS TILL INNOUT I SAMBAND MED KÖP/FÖRSÄLJNING AV VAROR VIA PLATTFORMEN. INNOUT BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER FÖR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES RÄKNING I EGENSKAP AV PERSONUPPGIFTSBITRÄDE, NÄR PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDAREN ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIGA FÖR, DELAS MED ANNAN ANVÄNDARE I EGENSKAP AV KÖPARE OCH/ELLER SÄLJARE AV VAROR VIA PLATTFORMEN I SAMBAND MED KÖP/FÖRSÄLJNING/FÖRMEDLING AV VARORNA. PERSONUPPGIFTERNA BLIR DELADE I SAMBAND MED ATT KÖPARE OCH SÄLJARE/LEVERANTÖR AV VARORNA SKA SÄTTAS I DIREKTKONTAKT MED VARANDRA FÖR ÖVERENSKOMMELSER AVSEENDE BLAND ANNAT LEVERANS (KLAUSUL 4.2) OCH HANTERA REKLAMATIONSÄRENDEN (KLAUSUL 4.3). 

14.3.        PERSONUPPGIFTSANSVARIGE ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR RIKTIGHETEN, INTEGRITETEN, INNEHÅLLET, TILLFÖRLITLIGHETEN OCH LAGENLIGHETEN AV DE PERSONUPPGIFTER SOM LÄMNATS TILL INNOUT. PERSONUPPGIFTSANSVARIGE INTYGAR HÄRMED ATT DENNE BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER I ENLIGHET MED GDPR OCH ATT DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE HAR RÄTTSLIG GRUND ATT BEHANDLA OCH UTLÄMNA DE AKTUELLA PERSONUPPGIFTERNA TILL INNOUT, INKLUSIVE TILL EVENTUELLA UNDERBITRÄDEN SOM INNOUT ANVÄNDER OCH/ELLER ARBETAR MED. 

14.4.        INNOUT SKA TILLSE ATT ANLITADE UNDERBITRÄDEN ÅTAR SIG ANSVAR OCH SKYLDIGHETER SOM MINST MOTSVARAR INNOUT:S SKYLDIGHETER ENLIGT DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL.

14.5.        PERSONUPPGIFTSANSVARIG BEKRÄFTAR HÄRMED ATT INTE ÖVERFÖRA NÅGRA KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER TILL INNOUT, TEX. UPPGIFT OM ETNISKT URSPRUNG, HÄLSA, SEXUELL LÄGGNING, POLITISKA ÅSIKTER, RELIGIÖS ÖVERTYGELSE M.FL.

14.6.        INNOUT INSTRUERAS HÄRMED AV PERSONUPPGIFTSANSVARIGE ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER I ENLIGHET MED GDPR FÖR ATT UPPFYLLA ALLA FÖRPLIKTELSER ENLIGT AVTAL MELLAN PARTERNA, INNOUT:S RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER OCH PÅ SÅ SÄTT SOM ANGES I DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR. INNOUT FÅR ENBART BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA I ENLIGHET MED DESSA INSTRUKTIONER.

14.7.        INNOUT SKA PÅ PERSONUPPGIFTSANSVARIGES BEGÄRAN RÄTTA, RADERA ELLER ÖVERLÄMNA FELAKTIGA, OFULLSTÄNDIGA ELLER INAKTUELLA PERSONUPPGIFTER UTAN ONÖDIGT DRÖJSMÅL.

14.8.        INNOUT SKA TILLSE ATT SAMTLIGA ANSTÄLLDA OCH ÖVRIGA SOM ÄR INVOLVERADE I BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA ÄR BUNDNA AV SEKRETESS SAMT ATT DE ÄR INFORMERADE OM HUR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTERNA FÅR SKE I ENLIGHET MED OVAN ANGIVNA INSTRUKTIONER.

14.9.        INNOUT ÅTAR SIG ATT VIDTA TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER SOM ERFORDRAS ENLIGT GDPR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN SÄKERHETSNIVÅ SOM ÄR LÄMPLIG I FÖRHÅLLANDE TILL RISKER AVSEENDE OBEHÖRIG ÅTKOMST, FÖRSTÖRELSE ELLER ÄNDRING AV DE PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLINGEN OMFATTAR. INNOUT INTYGAR ATT DENNES VERKSAMHET BEDRIVS PÅ SÄTT SOM SÄKERSTÄLLER ATT BESTÄMMELSER OCH KRAV ENLIGT GDPR AVSEENDE ADEKVAT SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR EFTERLEVS.

14.10.     PERSONUPPGIFTSANSVARIG INSTÄMMER I ATT INNOUT:S IMPLEMENTERING AV TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER ÄR TILLRÄCKLIGA FÖR ATT SKYDDA DE REGISTRERADES INTEGRITET OCH PERSONUPPGIFTER.  

14.11.     INNOUT SKA BISTÅ DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE MED LÄMPLIGA TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER, SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT MED HÄNSYN TAGEN TILL
TYPEN AV BEHANDLING OCH DEN INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG FÖR INNOUT, FÖR ATT DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE SKA UPPFYLLA SINA SKYLDIGHETER ENLIGT GÄLLANDE DATASKYDDSLAGSTIFTNING AVSEENDE FÖRFRÅGNINGAR FRÅN REGISTRERADE OCH ALLMÄNT DATASKYDD ENLIGT ARTIKLARNA 32–36 GDPR.

14.12.     INNOUT SKA ÄVEN GÖRA DET MÖJLIGT FÖR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE ATT UPPFYLLA DE RÄTTSLIGA KRAV SOM
GÄLLER AVSEENDE INFORMATION TILL RELEVANTA DATASKYDDSMYNDIGHETER OCH REGISTRERADE VID PERSONUPPGIFTSINCIDENTER. 

14.13.     INNOUT FÅR INTE UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE SVARA DIREKT PÅ FÖRFRÅGNINGAR FRÅN REGISTRERADE, UTLÄMNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRA PERSONUPPGIFTERNA TILLGÄNGLIGA TILL TREDJE PART, OM INTE ANNAT FÖLJER AV GDPR, GÄLLANDE LAGSTIFTNING, MYNDIGHETS- ELLER DOMSTOLSBESLUT. INNOUT SKA, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR PRAKTISKT MÖJLIGT OCH LAGLIGT, MEDDELA DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE OM FÖRFRÅGNINGAR OM UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN REGISTRERAD OCH OM FÖRFRÅGNINGAR FRÅN MYNDIGHETER. 

14.14.     INNOUT SKA GE DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE TILLGÅNG TILL ALL INFORMATION SOM KRÄVS FÖR ATT VISA ATT DE SKYLDIGHETER SOM FASTSTÄLLS ENLIGT ARTIKEL 28 I GDPR HAR FULLGJORTS SAMT MÖJLIGGÖRA OCH BIDRA TILL GRANSKNINGAR, INBEGRIPET INSPEKTIONER, SOM GENOMFÖRS AV DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE ELLER AV EN ANNAN REVISOR SOM BEMYNDIGATS AV DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE. INNOUT HAR RÄTT ATT AV SÄKERHETSSKÄL BESTÄMMA ATT REVISION SKA UTFÖRAS AV EN NEUTRAL TREDJEPARTSREVISOR. INNOUT HAR RÄTT ATT TA UT EN RIMLIG AVGIFT SOM TÄCKER DE ADMINISTRATIVA KOSTNADERNA FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DEN INFORMATIONEN.

14.15.     NÄR AVTALSFÖRHÅLLANDET MELLAN INNOUT OCH DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE UPPHÖR, SKA INNOUT RADERA SAMTLIGA ICKE NÖDVÄNDIGA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLATS PÅ UPPDRAG AV DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE. INNOUT KAN BEHÅLLA PERSONUPPGIFTER I DEN UTSTRÄCKNING DET KRÄVS ENLIGT LAG. INNOUT SKA SÄKERSTÄLLA KONFIDENTIALITET, INTEGRITET OCH TILLGÄNGLIGHET AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR, GENOM ATT IMPLEMENTERA TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER, SÅ LÄNGE PERSONUPPGIFTERNA BLIR BEHANDLADE AV INNOUT. 

 

15.          TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

15.1.        DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR SKA TOLKAS I ENLIGHET MED SVENSK LAG OCH RÄTT, UTAN TILLÄMPNING AV LAGVALSREGLER. TVIST SOM UPPSTÅR MELLAN INNOUT OCH ANVÄNDARE RÖRANDE DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR, SKA SLUTLIGEN AVGÖRAS AV SVENSK ALLMÄN DOMSTOL MED STOCKHOLMS TINGSRÄTT SOM FÖRSTA INSTANS, OM INTE ANNAT FÖLJER AV TVINGANDE LAG.

 

 


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.