Integritetspolicy

Integritetspolicy för SWE MARKETPLACE INnOUT AB 

1.             INLEDNING 

1.1.          I denna Integritetspolicy finns information om SWE Marketplace INnOUT AB:s (Org. nr: 559252–5835) (I detta avtal kallat "INnOUT") insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka INnOUT kan komma att dela personuppgifter med och de Registrerades rättigheter i relation till sina personuppgifter. Denna Integritetspolicy omfattar all behandling av Personuppgifter, i såväl strukturerad som ostrukturerad data.

1.2.          INnOUT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt och i enlighet med denna Integritetspolicy (enligt principen om ansvarsskyldighet).

1.3.          Syftet med denna Integritetspolicy är att säkerställa att INnOUT behandlar Personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen ("GDPR"). INnOUT är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifterna och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt och i enlighet med denna Integritetspolicy samt GDPR (enligt principen om ansvarsskyldighet).

1.4.          INnOUT förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra innehållet i denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy uppdateras vid behov och genomgås minst en gång per år. Den senaste versionen finns tillgänglig att läsa i Plattformen för allmänheten. 

1.5.          Referenser till ”du/dig/dina” samt ”ni/er/era” avser den Registrerade personen. Referenser till ”vi/oss/våra” avser INnOUT.

 

 1. DEFINITIONER
 2. TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
 3. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER OCH KLAGOMÅL

Plattformen:                           Webbplatsen www.innout.se.

Användare:                            Den fysiska person som har tillgång till Plattformen genom ett registrerat användarkonto.

Personuppgift:                        Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara Personuppgifter även om inga namn nämns. 

Personuppgiftsbehandling:       En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering m.fl.

Registrerad:                           Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.


3.             UPPGIFTER SOM BEHANDLAS 

3.1.          Vi samlar in och använder flertalet person- och bolagsuppgifter för att leverera och upprätthålla ändamålsenliga och säkra tjänster på Plattformen. Vi försöker arbeta främst genom principen om uppgiftsminimering avseende lagring av personuppgifter, dvs. genom att endast behandla personuppgifter som är nödvändiga, adekvata och relevanta för varje enskilt ändamål (enligt principen om ändamålsbegränsning).

3.2.          De vanligaste personuppgifterna vi behandlar är namn, personnummer, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress, betalnings- och kontouppgifter.

3.3.          Vi kan inte tillhandahålla våra tjänster till dig om du inte tillhandahåller oss med korrekta person- och bolagsuppgifter. När du registrerar dig som användare och använder vår Plattform kommer viss information att inhämtas automatiskt: 

 • information om din användning av Tjänsterna. 
 • teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till vår hemsida, din IP- adress, unique device-ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. 
 • lokaliseringsuppgifter och användarinformation som tillhandahålls via tredjepartstjänster såsom Google Analytics och Facebook. 

3.4.          Mottagandet av personuppgifter sker genom att du kontaktar oss eller ingår avtal med oss avseende våra tjänster. Personuppgifterna behandlas varsamt och delas inte till obehöriga. Om vi vill registrera fler personuppgifter än vad som är nödvändigt, måste vi först fråga om lov och få ett godkännande.

3.5.          Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av cookies finns på sidan. 

3.6.          Uppgifter som behandlas kan sparas av tredjepartsleverantör, t ex bolag för hosting av hemsidan. 

 

4.             ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN 

4.1.          Vi behandlar personuppgifter för att vi ska sköta vår administration och fullgöra våra förpliktelser i enlighet med ingångna avtal och våra övriga rättsliga förpliktelser enligt lag, såsom exempelvis att sköta vår bokföring korrekt enligt Bokföringslagen (1999:1078).

4.2.          Vi behandlar även personuppgifter för följande ändamål: 

 • för att administrera ditt konto,
 • för att säkerställa tillhandahållandet av våra tjänster och integration med tredje parts tjänster, 
 • för att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av våra tjänster, 
 • för att tillhandahålla tjänsterna i enlighet med våra användarvillkor,
 • för att skicka dig notifieringar, nyheter och meddelanden via e-post och genom andra kanaler,
 • för att förbättra och utveckla befintliga tjänster och nya tjänster och produkter,
 • för att analysera din användning av våra tjänster,
 • för att säkerställa den tekniska funktionaliteten på vår plattform,
 • för att förhindra att våra tjänster används och nyttjas i strid med våra användarvillkor,
 • för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet,
 • för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag. 


5.             RÄTTSLIG GRUND

5.1.          Enligt GDPR måste vi ha så kallad rättslig grund för att få behandla personuppgifter (enligt principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet). Vi inhämtar rättslig grund i första hand genom att du ingår ett avtal med oss. Det ger oss rätt att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet, exempelvis för att utföra tjänster och fakturering. Vid personuppgiftsbehandling i syfte att fullgöra avtal mellan oss, anses du ha förstått och accepterat att behandling av dina personuppgifter kommer att ske, för att vi ska kunna fullgöra avtalet mellan oss och tillhandahålla våra tjänster.

5.2.          Genom att du skapar ett användarkonto i Plattformen, ingår du ett avtal med oss, som innebär att du bland annat accepterar:

 • Vår behandling av personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. 
 • Att erhålla direktmarknadsföring från oss, genom e-post eller genom andra kommunikationskanaler. 

5.3.          Vi behandlar dina Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar i Plattformen med stöd i den rättsliga grunden Avtal.

5.4.          Rättslig grund kan vi även inhämta med stöd av en så kallad Intresseavvägning. Exempelvis kan vi behandla personuppgifter för att kunna skicka dig erbjudanden om våra tjänster. Vi behandlar dock aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring från oss och du kan när som helst dra tillbaka dian frivilligt lämnade Samtycken

5.5.          Vi behandlar även Personuppgifter med stöd i den rättslig grunden Rättslig förpliktelse, när behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser och följa gällande lagstiftning. Exempelvis enligt bokföringslagen, för att vi ska sköta vår fakturering och bokföring korrekt. Personuppgifter som är en del av nödvändigt bokföringsunderlag lagras så länge som bokföringslagen kräver det.

5.6.          Vi har rätt att lämna ut nödvändiga personuppgifter för att inkräva en förfallen fordran, anmäla en skuld, för att följa lagen eller skydda våra rättigheter eller vår egendom och för att förhindra bedrägeri.

 

6.             LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

6.1.          Vi strävar efter att samtliga personuppgifter som vi behandlar ska lagras i Sverige och inom EU (enligt principen om integritet och konfidentialitet).

6.2.          Vi lagrar personuppgifter så länge de är nödvändiga, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för (enligt principen om lagringsminimering). Uppgifterna kan komma att sparas under en längre tid om det behövs för att vi ska följa gällande lagstiftning. Informationen kan sparas under viss tid för säkerhetskopiering, arkivering, revision, eller för att på annat sätt behålla och förbättra våra tjänster. Gallring av icke längre nödvändiga personuppgifter sker minst årligen.

 

7.             ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER 

7.1.          Vi kan komma att dela med oss av, och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt tredje parter för ovan angivna syften. Dessa underbiträden behandlar då personuppgifter på uppdrag av oss. Exempel på underleverantörer som vi använder är mailleverantör, redovisningsbyrå, bank och faktureringssystem. Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje part, för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal, lagen, krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga tekniska- eller säkerhetsproblem.

7.2.          Vi kan dela personuppgifter till ett land utanför EU/EES, om någon av våra underbiträden befinner sig där. Vi överför dock inga personuppgifter till ett land utanför EU/ESS om inte överföringen uppfyller kraven enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi säkerställer att våra underbiträden åtar sig förpliktelse att följa GDPR vid sin behandling av personuppgifterna genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underbiträden.

7.3.          Ditt användarnamn kan komma att visas för andra användare av vår tjänst. 

7.4.          Du förstår och accepterar att tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna personuppgiftspolicy.  

7.5.          Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla våra tjänster. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i vår personuppgiftspolicy. 

7.6.          Du har rätt att begära en fullständig översikt om vilka underbiträden som är involverade i behandlingen av dina personuppgifter för att möjliggöra leveransen av våra tjänster. Genom att ingå avtal med oss, accepterar du att vi använder oss av underbiträden på så sätt som ovan har beskrivits.

 

8.             LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA 

8.1.          Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder. 

8.2.          Information som vi erhåller om dig genom vår Plattform när du använder våra tjänster, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada. 

 

9.             DINA RÄTTIGHETER 

9.1.          Registrerade personer har rätt att, en gång per år, efterfråga information om vilka av dina personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. 

9.2.          Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du lämnade vid registrering. I tillägg därtill kan du när som helst begära rättelse, blockering eller utplåning av dina personuppgifter som är inkorrekta. 

9.3.          Om vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt GDPR eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: kundtjänst@innout.se. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-post som du angav i samband med registreringen. 

 

10.1.        INnOUT implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifterna och för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. INnOUT har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda mot missbruk, förlust och förändringar av behandlade Personuppgifter (enligt principen om integritet och konfidentialitet). Bland annat genom att interna register och system är lösenordskyddade, exempelvis med tvåstegsautentisering när så är möjligt. Dessutom finns rutiner för INnOUT:s medarbetare med tillgång till databaser innehållande Personuppgifter, för att skydda uppgifterna. 

 

11.1.        Eventuella personuppgiftsincidenter dokumenteras internt och anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Berörda Registrerade personer kommer även att bli kontaktade och informerade. 

11.2.        Om en Registrerad har eventuella klagomål på vår behandling av Personuppgifter, kan anmälan göras till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden eller till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

11.3.        INnOUT:s kontaktperson för personuppgiftsärenden: Louise Kallenberg, kontaktas på: louise@innout.se

 

 

 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.